1. نام دیگر ملاسزیا فورفور چیست؟

2. علایم ورسیکالر را تشریح کنید؟

3. تیپ 1 و تیپ 2 آنزیم 5 الفا ردوکتاز در کجا قرار دارند و چگونه می توان آنها را مهار کرد؟

4. عوارض دی هیدروتستوسترون را نام ببرید.

5. کدام ترکیبات گیاهی از مینوکسیدیل قوی تر هستند و منبع این ادعا را ذکر کنید؟

6. مهمترین ترکیب چای سبز چیست و نقش آن را در جلوگیری از ریزش مو با مکانیسم شرح دهید.

7. کدام یک از عوامل زیر در ریزش آندروژنتیک نقش دارند؟

الف. تستوسترون   ب. دی هیدرو تستوسترون ج. اتصال دی هیدرو تستوسترون به رسژتور آندروژنی د. همه موارد

8. به نظر شما نقش بابونه و مریم گلی در تونیک موی هربکس چیست؟

9. دوره درمان  و طرز مصرف تونیک موی هربکس را شرح دهید؟

10. موفقترین ویزیت علمی  هفته خود را ذکر کنید؟

/ 0 نظر / 29 بازدید