/ 1 نظر / 38 بازدید
سنا

سلام من اگزما دااشتم خىلى دکتر رفتم ولى کامل خوب نشدم حتى عود هم کرد تا اىنکه با کرم شتر مرغ پرمون اشنا شدم استفاده کردم الان خداروشکر کامل خوب شدم حتى پوستم از قبل هم بهتره. ولى متاسفانه به اىن کرم دسترسى ندارم چون ىکى از اقوام اىن کرم رو به من داده بود الان مىگه دىگه نىست. مىخواستم ازتون تشکر کنم وبخوام که درمورد قىمت و مراکز پخش در کرج اطلاع رسانى بشه.