یک شرکت داروسازی بهداشتی معتبر در نظر دارد از افرادی که دارای مدارک دانشگاهی زیر هستند را برای سمت نماینده علمی  و فروش در تهران و سراسر کشور استخدام نماید:

مدت آگهی: 6ماه از تاریخ انتشار

تلفن تماس :09193260346