راثی عباس* 

* خ ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران

 

بیماری پیتریازیس ورسیکالر یک بیماری قارچی از دسته قارچهای سطحی و غیر مسری می باشد. این مطالعه بمنظور بررسی میزان شیوع بیماری بر حسب جنس، سن در مراجعین به درمانگاههای پوست و نیز احتمال وجود بیماریهای همراه (مانند نقص ایمنی، نشانگان (syndrome) کوشینگ، سوء تغذیه و سرکوب ایمنی) انجام شد. طی 27 ماه کلیه بیمارانی که با ضایعات ماکول ولک (macule&patch)، با پوسته های ظریف به رنگهای سفید، زرد، قهوه ای و یا اخرایی در نواحی بالا تنه به درمانگاه پوست مراجعه نمودند و با درمان موضعی کلوتریمازول و شامپوی سلنیوم سولفید طی 2 هفته بهبودی پیدا نمودند، پس از دو نوبت ویزیت (یکبار در ابتدا و مرتبه دوم پس از کامل شدن دوره درمان) از نظر تشخیص پیتریازیس ورسیکالر مورد تائید واقع شده و وارد مطالعه شدند. شایان ذکر است که نوع هیپوپیگمانته پس از 2 هفته بهبودی نمی یابد و ضایعات مشخصتر می شوند. در مجموع یکصد بیمار مبتلا به پیتریازیس ورسیکالر مشاهده شد که 4% مراجعه کنندگان به کلینیک پوست را شامل می شدند. دامنه سنی مبتلایان بین 49-8 سال و میانگین سنی آنها 24.8سال بود. 89% بیماران درمحدوده سنی 40-11 سال قرار داشتند. 49% بیماران مرد و 51% آنها زن بودند که همانند آمار سایر مراجع، اختلاف معنی داری بین میانگین سنی مبتلایان زن و مرد دیده نشد. همچنین درهیچ یک از بیماران، بیماری همراه نظیر نقص ایمنی، سرکوب ایمنی، نشانگان کوشینگ و یا سوء تغذیه مشاهده نشد.