• مدتیوب: سایت کاربر محور فیلم های پزشکی

 

  • مد کلیپ: سایت کاربر محور فیلم های پزشکی

 

  • ویدئو ام دی:  منتشر کننده فیلم های عمومی پزشکی جهت ایجاد ارتباط بهتر بین پزشک و بیمار

 

 

 

 

  • جانز هاپکینز:  حاوی فیلم های آموزشی پزشکی، مباحث تندرستی، پژوهش، اخبار