ملالوکا آلترنیفونیا نام علمی کدام محصول است؟

کاملیا سینن سیس نام کدام گیاه است؟

عوارض ترکیبات ضد شوره شیمیایی و فواید ضد شوره های گیاهی را ذکر کنید؟

کدام ترکیب قوی ترین ضد شوره گیاهی است وقدرت آن را با ایتراکونازول مقایسه کنید.

دو ترکیب ضد ریزش گیاهی را که از مینوکسیدیل قوی تر هستند را نام ببرید؟

بهترین فیدبکی که از محصولات پرمون دیدید را ذکر کنید.

مهمترین ویزیت یا مشاوره هفته را ذکر کنید.

مشکلات ویزیت خود را ذکر کنید.